Pokaż obrazki | Powrót na stronę

Archiwum

Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu gromadzi dokumenty, rękopisy i akta tworzące dwa zespoły - Archiwum Zakładowe, obejmujące bieżącą dokumentację instytucji oraz Archiwum Naukowe obejmujące problematykę całego Wzgórza Wawelskiego, które jest rozdzielone na trzy grupy:

1. Archeologia
a. inwentarze polowe 1948–1995
b. dokumentacja opisowa badań archeologicznych (lata 1948-1990)
c. dokumentacja fotograficzna wykopów
d. dokumentacja rysunkowa badań archeologicznych (lata 1948-1998)

2. Muzeum
a. Dział I - Archiwum Kierownictwa Odnowienia Wawelu, zawierający dokumenty z lat 
    1855-1939, w tym sprawy związane z odzyskaniem wzgórza z rąk austriackich, odbudową
    pod kierunkiem Zygmunta Hendla i Adolfa Szyszko-Bohusza, pracami archeologicznymi i
    konserwatorskimi oraz pierwszymi latami kształtowania się muzeum (m.in. dokumenty
    związane z ofiarodawcami, oferty zakupów muzealiów, protokoły komisji ds. wyposażenia
    wnętrz)
b. Dział II - Działalność Muzeum, zbiór dokumentów odnoszący się do funkcjonowania
    instytucji po roku 1945: m.in. materiały do restytucji zabytków po II wojnie światowej,
    powrotu skarbów wawelskich i arrasów Kanady, zakupów i darów muzealiów,
    dokumentacja wystaw wawelskich oraz wydawnictw, w tym kolekcja plakatów
c. Dział III – Varia; niewielki zbiór dokumentów historycznych, w tym autografów
    królewskich i carskich, materiały dotyczące powstania z r. 1863, spuścizna po rodzinie
    Lanckorońskich, m.in. listy Jacka Malczewskiego do Karola Lanckorońskiego, kolekcja
    znaczków i kart pocztowych związanych z Wawelem.
d. Depozyty – materiały archiwalne dotyczące rodzin Praussów oraz Mieroszewskich.
e. Dział IV - mikrofilmy i odbitki kserograficzne zamawiane z innych instytucji, dotyczące
    różnorodnych spraw związanych z zamkiem królewskim i muzeum.
f. Dział V - dokumentacje konserwatorskie ruchomych zabytków wawelskich i muzealiów
    (m.in. obrazów, tkanin, rzeźb, porcelany, mebli, broni) oraz konserwatorsko-techniczne
    dotyczące budynków Wzgórza Wawelskiego i Pieskowej Skały.

3. Rysunki i projekty techniczne dotyczące Wzgórza Wawelskiego i innych obiektów, będących w zarządzaniu Zamku Królewskiego na Wawelu:
a. Rysunki architektoniczne od połowy w. XIX do połowy w. XX ilustrujące stan zamku w okresie okupacji austriackiej, przebieg odnowy zamku, koncepcje architektoniczne urządzenia wzgórza m.inn. Z. Hendla, A. Szyszko_Bohusza, A. Majewskiego.
b. Dokumentacja architektoniczna - inwentaryzacje i projekty.
c. Dokumentacja techniczna (z okresu powojennego i współczesna) infrastruktury wewnętrznej - wod.-kan., c. o., elektryki, teletechniki, sygnalizacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej.

Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu mieści się w bud. nr 8.
Czynne codziennie w godz. 900 – 1400.

POTWIERDZENIE PRZEZ CESARZA JÓZEFA II TYTUŁU HRABIOWSKIEGO LANCKOROŃSKICH, 18 XI 1783. Dokument pergaminowy, w oprawie z czerwonego aksamitu w formie księgi, z pieczęcią cesarską; w języku łacińskim, na karcie szóstej z namalowany rodowym herbem Zadora. Z kolekcji Lanckorońskich.

LIST JACKA MALCZEWSKIEGO DO KAROLA LANCKOROŃSKIEGO, r. 1889 (?). Ozdobiony pięcioma rysunkami Malczewskiego, w tym przedstawiającymi jego żonę, córkę Julię w beciku oraz autoportret przy sztalugach. Z kolekcji Lanckorońskich.

LIST KAROLA LANCKOROŃSKIEGO DO MATKI, 29 stycznia 1890. Na stronie pierwszej akwarela Sanie mknące wśród zimowego krajobrazu Rozdołu (siedziby Lanckorońskich), poniżej Wnętrze wagonu sypialnego z postacią Karola Lanckorońskiego, na stronie czwartej Sikorka na gałązce (?). Z kolekcji Lanckorońskich.

PROJEKT ELEWACJI WSCHODNIEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU, projekt Zygmunta Hendla z r. 1906, rys. Kazimierz Wyczyński, około r. 1909, z poprawkami Centralnej Komisji w Wiedniu oraz Komitetu Krajowego.

Zdzisława Jakosz-Chojnacka