Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Opracowywanie zbiorów

PUBLIKACJE

Opracowywanie zbiorów należy do głównych działań muzeum. Podstawowa dokumentacja naukowa jest zawarta w katalogach kartkowych, od r. 2002 zastąpionych katalogiem elektronicznym. Pełną wiedzę o poszczególnych muzealiach lub ich zespołach, włącznie z przedstawieniem dyskusji naukowej wraz z bibliografią, prezentuje seria publikowanych przez Zamek Królewski na Wawelu katalogów zbiorów muzealiów. Ukazały się dotąd następujące katalogi:
  • M. Skubiszewska, Malarstwo włoskie w zbiorach wawelskich, Kraków 1973
  • M. Piątkiewicz-Dereniowa, Majolika włoska w zbiorach wawelskich, Kraków 1975
  • M. Piątkiewicz-Dereniowa, Porcelana miśnieńska w zbiorach wawelskich, t. I-II, Kraków 1983
  • M. Piątkiewicz-Dereniowa, Fajanse z Delft w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 1996
  • Fischinger, D. Nowacki, Złotnictwo dawnych Prus Królewskich i Książęcych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2000
  • M. Hennel-Bernasikowa, Gobeliny z XV-XIX wieku w Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków 2000
  • J. Winiewicz-Wolska, Malarstwo holenderskie w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2001
  • M. Skubiszewska, K. Kuczman, Obrazy z kolekcji Lanckorońskich z wieków XIV-XVI w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2008
Podobny charakter mają katalogi wystaw czasowych.
Prace poświęcone zespołom lub poszczególnym dziełom sztuki i pamiątkom historycznym są publikowane również w innych wawelskich wydawnictwach, jak „Studia do Dziejów Wawelu”, t. I-V (seria zakończona), rocznik „Studia Waweliana” i seria Biblioteka Wawelska.
                                                                                                      
Kazimierz Kuczman

ELEKTRONICZNY KATALOG ZBIORÓW ARTYSTYCZNYCH MUSNET

Najważniejszym dokonaniem w dziedzinie dokumentacji muzealiów było skatalogowanie całości zbiorów artystycznych Zamku Królewskiego na Wawelu dzięki zastosowaniu techniki cyfrowej - programu o nazwie Musnet.   Od r. 2005 Wawel,  jako pierwsze muzeum w Polsce, dysponuje pełną elektroniczną bazą danych, w której każdy obiekt posiada ujednolicony opis tekstowy zawierający wszystkie o nim informacje oraz fotografię.

Korzystanie z systemu Musnet wpłynęło zasadniczo na podniesienie jakości pracy w muzeum m. in. poprzez uzyskiwanie informacji w sposób szybki, niezawodny i prosty, dzięki zastosowaniu mechanizmu tzw. przeszukiwania pełnotekstowego; usprawnienie pracy muzealnika, poprzez eliminację czynności powtarzalnych.

Podkreślić należy ogromne znaczenie elektronicznego katalogu, z jednej strony dla celów naukowych, dzięki zgromadzeniu znaczącego zasobu wiedzy z zakresu sztuki i historii, z drugiej dla  sprawnego administrowania całością kolekcji.

Program Musnet powstał w wyniku współpracy historyków sztuki z informatykami (Wawel – firma Infogenia) i stał się pierwowzorem dostępnego obecnie komercyjnego oprogramowania, użytkowanego przez kilkadziesiąt muzeów w kraju, a także zagranicą (m.in. we Francji).

Pierwotna wersja programu o nazwie Elektroniczny katalog została zaprezentowana 10 lat temu podczas seminarium na Wawelu, następnie w Lublinie, a jej opis opublikowany w: O. Sieradzka, J.T. Petrus, Tradycyjne i elektroniczne metody inwentaryzacji zbiorów artystycznych w Zamku Królewskim na Wawelu [w:] „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 67, Lublin 1997.

Ojcumiła Sieradzka-Malec