x
Our website uses cookies – files saved on your computer's hard drive in order to remember information about user preferences (more).
You can always reconfigure cookies in the settings of your web browser.
Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Reservations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Prace naukowe

Redakcja naukowa: Mariusz Markiewicz i Ryszard Skowron
Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich
Publikacja zawiera artykuły:
J. Banaszkiewicz, Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą;
Z. Dalewski, Ceremoniał hołdu lennego w Polsce późnego średnio-wiecza;
M. Kosman, Ceremoniał zawierania umów międzynarodowych przez wielkich książąt litewskich przed i po unii z Polską;
U. Borkowska, Codzienny i odświętny ceremoniał religijny na dworze Jagiellonów;
D. Kucia, Idea wyobrażania zmarłego władcy w ceremoniale pogrzebowym królów Polski od XIV do XVII wieku na tle ceremonii Europy chrześcijańskiej;
K. Turska,  Stroje Jagiellonów podczas ceremoniału witania narzeczonych;
M. Ferenc,  Rola i udział dworu w ceremonii pogrzebowej Zygmunta Augusta;
R. Skowron, Znak i liturgia władzy - ceremoniał i etykieta dworu hiszpańskiego;
Rachuba, Udział urzędników Wielkiego Księstwa Litewskiego w uroczystościach państwowych Rzeczpospolitej w latach 1574-1764; J.A. Chrościcki, Hołdy lenne a ceremoniał obrad sejmu;
W. Krawczuk, Kancelaria koronna a ceremoniał dworski;
J. Pirożyński, Krakowskie uroczystości państwowe i dworskie w drugiej połowie XVI wieku w świetle ówczesnych prototypów prasowych;
K. Targosz, Oprawa artystyczno-ideowa wjazdów weselnych trzech sióstr Habsburżanek (Kraków 1592 i 1605, Florencja 1608);  
M. Bernasikowa, Arrasy Zygmunta Augusta świadkiem królewskich uroczystości
J. Seredyka, Nabożeństwa sejmowe w dawnej Polsce. Norma prawna czy ceremoniał?;
K. Przyboś, Finanse królewskie a ceremoniał na dworze Wła-dysława IV;
J.S. Dąbrowski, Wjazdy na sejmy w okresie panowania Jana Kazimierza Wazy;
M. Markiewicz,  Ceremoniał rad senatorskich w czasach saskich; A.K. Link-Lenczowski, Wokół ceremoniału hetmańskiego w czasach saskich;
H. Palkij, Ceremoniał podczas różnego rodzaju komisji w czasach saskich.
Streszczenia w języku angielskim.
Kraków 1999, il. 14, ss. 340, format B5
Cena: 30
Redakcja naukowa: Ryszard Skowron
Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy.
Publikacja jest zbiorem studiów, będących wynikiem trzeciej konferencji naukowej w ramach interdyscyplinarnych spotkań uczonych, zainteresowanych badaniami nad rolą króla i jego dworu w dziejach I Rzeczypospolitej. Konferencja zorganizowana została przez Zamek Królewski na Wawelu wraz z Instytutem Historii UJ i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W 37 artykułach podjęto próbę określenia pozycji króla w systemie politycznym Rzeczpospolitej oraz relacji między dworem a magnaterią i szlachtą. Zainteresowanie czytelnika winny wzbudzić opracowania związane z kształtowaniem i funkcjonowaniem centrum władzy, prawem wyboru i nominacją na najwyższe urzędy przez monarchę, w pewnym sensie mające odzwierciedlenie w czasach współczesnych. Poruszono także zagadnienia dotyczące terytorialnej przestrzeni władzy, zwłaszcza relacje króla i dworu z prowincją i miastami, rozdawnictwa dóbr oraz postawy króla i jego otoczenia wobec religii i duchowieństwa. W konferencji wzięli udział badacze z wielu największych krajowych ośrodków akademickich, m.in.: Antoni Mączak, Urszula Augustyniak, Marceli Kosman, Edward Opaliński, Andrzej Rachuba, Stanisław Grzybowisk, Jerzy Dygdała oraz historycy z zagranicy zajmujący się problematyką polską, m.in.: Robert Frost, Richard Butterwick.
Streszczenia w języku angielskim.
Kraków 2004 ss.656, format B5
Cena: 60
Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus
Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów.
Katalog galerii obrazów zamku podhoreckiego nie ma precedensu w polskiej literaturze naukowej. Publikacja składa się z części opisowohistorycznej, dotyczącej wnętrz zamku i dziejów powstania galerii oraz części katalogowej, obejmującej obrazy, które zachowały się w muzeach na Ukrainie i w Polsce, 559 ilustracji oraz komputerowa rekonstrukcja rozmieszczenia malowideł w poszczególnych wnętrzach galerii przybliży Czytelnikowi utraconą rezydencję. Zamek w Podhorcach stanowił jedną z najważniejszych siedzib staropolskich, związany był z rodzinami Koniecpolskich, Sobieskich, Rzewuskich i Sanguszków. Katalog ze względu na wieloaspektowość i nowatorstwo opracowania ma ogromne zna-czenie merytoryczne dla rozwoju badań nad polską kulturą artystyczną od XVIII do XX wieku.
Streszczenie w języku angielskim.
Kraków 2001, ss.400, il. 564, format 24 x 34
Cena: 55
Kazimierz Kuczman
Renesansowe głowy wawelskie.
Monografia dotyczy wyjątkowego w skali europejskiej zespołu rzeźbionych głów w sali Poselskiej na Wawelu, wykonanego w r. 1540 na zlecenie Zygmunta I Starego. Autor omawia dzieje tego zbioru aż do XX w., rozpatrując formę rzeźb, treści ideowe, recepcję społeczną i legendy, równocześnie wiele miejsca poświęca ich ponownemu umieszczeniu w stropie odnawianego po r. 1905 zamku. Publikacja obejmuje też dotychczasowy stan badań i ujawnia wiele nowych faktów.
Streszczenie w jęz. Angielskim.
Kraków grudzień 2004, ss. 208 + 33 tablice (kolorowe)
Cena: 45
Paweł Dettloff, Marcin Fabiański, Andrzej Fischinger
Zamek królewski na Wawelu. Sto lat odnowy (1905-2005)
Praca naukowa ujmuje chronologicznie i tematycznie zagadnienia związane z przejęciem Wawelu od austriackich władz wojskowych; omawia przygotowywanie i realizację programów i projektów restauratorsko-konserwatorskich przez Zygmunta Hendla i Adolfa Szyszko-Bohusza; przynosi wiele informacji opartych na źródłach, o najtrudniejszym okresie odnowy zamku. O pracach podjętych na wzgórzu i o kontynuowaniu odnowy po II wojnie światowej przez Witolda Minkiewicza, Alfreda Majewskiego i Jerzego Szablowskiego pisze naoczny świadek – jeden z autorów.
Kraków marzec 2005, ss. 142+79 tablic (ilustracje historyczne zestawione z dzisiejszymi)
Cena: 46
hometop